Pinyin-Yingyuu/Cambodia shì Zhōngnán Bàndǎo nánbù de yīgè guójiā

来自维基学院

Cambodia shì Zhōngnán Bàndǎo nánbù de yīgè guójiā. Tā de rénkǒu yuē wéi 1500 wàn. Tā de shǒudū shì Phnom Penh.

Cambodia is a country in the south of Indochina. It has a population of about 15 million. Its capital is Phnom Penh.