Pinyin-Yingyuu/Wǒmen shēnghuó zài yīgè jiàozuò Dìqiú de xīngqiú shàng

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

Wǒmen shēnghuó zài yīgè jiàozuò Dìqiú de xīngqiú shàng, zhè shì wǒmen tàiyángxì de yībùfèn. Dànshì wǒmen de tàiyángxì zài nǎlǐ? Tā zhǐshì Yínhéxì de yī xiǎo bùfèn.

We live on a planet called Earth, which is part of our solar system. But where is our solar system? It is only a small part of the Milky Way.