Template:Col-4/doc

来自维基学院

使用方式[编辑源代码]

{{col-begin}}
{{col-4}}
*項目1
*項目5
*項目9
{{col-4}}
*項目2
*項目6
*項目10
{{col-4}}
*項目3
*項目7
*項目11
{{col-4}}
*項目4
*項目8
*項目12
{{col-end}}

範例[编辑源代码]

对齐[编辑源代码]

  • 水平對齊(預設:向左對齊)
  • 垂直對齊(預設:向上對齊)

参见[编辑源代码]