Pinyin-Yingyuu/Pinyin

来自维基学院

Pinyin shih Zhongwern de yi zhoong shuxiee xirngshih, lihngyi zhoong shih Hahnzih.

Pinyin is a written form of Chinese language, another is Hanzi.