Pinyin-Yingyuu/5G shì fēngwō wǎngluò de dì-wǔ dài jìshù

来自维基学院

5G shì fēngwō wǎngluò de dì-wǔ dài jìshù. Fēngwō diànhuà gōngsī yǐ kāishǐ zài 2019 nián zài quánqiú fànwéi nèi bùshǔ gāi jìshù. 5G wǎngluò jiāng qǔdài 4G wǎngluò.

5G is the fifth generation technology of cellular networks. Cellular phone companies have begun to deploy the technology globally in 2019. 5G networks will replace 4G networks.