Django

来自维基学院

Debian[编辑 | 编辑源代码]

  • apt-get install python-pip
  • apt-get install python3-pip

其中对于中国大陆用户默认源可能会非常缓慢,可以选用清华大学的源。

而后通过python进入解释器,输入import django,然后输入django.VERSION显示出版本号表示安装成功。

参考文献[编辑 | 编辑源代码]

外部链接[编辑 | 编辑源代码]