Pinyin-Yingyuu/Yuuyarn

來自維基學院

Yuuyarn shih tongguoh shuohuah huoh shuxiee jihnxirng jiaoliur de fangfaa.

A language is a method of communication by speaking or writing.