Pinyin-Yingyuu/Heidohng

来自维基学院

Hēidòng shì yīgè xīngxì de zhōngxīn, tā de xīlì fēicháng qiángdà, tā zhōuwéi de guāng bèi tā xī jìnqù. Suǒyǐ zhōngxīn dìqū shì hēi'àn de, yīn'ér jiàozuò hēidòng.

黑洞是一个星系的中心,它的吸力非常强大,它周围的光被它吸收。所以中心地区是黑暗的,因而叫做黑洞。

Black hole is the center of a galaxy where its attractive force is very strong that the light around it is pulled into it. So the central area is dark and called a black hole.