Pinyin-Yingyuu/Hahnzih

来自维基学院

Hahnzih shih yi zhoong Zhongwern shuxiee xirngshih, lihngyi zhoong shih Pinyin.

Hanzi is a written form of Chinese language, another is Pinyin.