Pinyin-Yingyuu/Hahnzih

來自維基學院

Hahnzih shih yi zhoong Zhongwern shuxiee xirngshih, lihngyi zhoong shih Pinyin.

Hanzi is a written form of Chinese language, another is Pinyin.