Pinyin-Yingyuu/3G, dì-sān dài de suōxiě

来自维基学院

3G, dì-sān dài de suōxiě, shì dì-sān dài wúxiàn yídòng diànxìn jìshù.

3G, short for third generation, is the third generation of wireless mobile telecommunication technology.