Pinyin-Yingyuu/3G, dì-sān dài de suōxiě

來自維基學院

3G, dì-sān dài de suōxiě, shì dì-sān dài wúxiàn yídòng diànxìn jìshù.

3G, short for third generation, is the third generation of wireless mobile telecommunication technology.