跳至內容

學科:老國音/附錄/三字經

來自維基學院
 >School:中國語言文學 >Subject:老國音 >老國音/附錄/三字經

三字經san1 z4 jieng1

全文[編輯 | 編輯原始碼]

人之初,性本善;ren2 zr1 cru1, sieng4 ben3 sran4;

性相近,習相遠。sieng4 siang1 jien4, siq siang1 yan3.

苟不教,性乃遷;gou3 buq jiau4, sieng4 nai3 cian1,

教之道,貴以專。jiau4 zr1 dau4, guei4 i3 zruan1.

昔孟母,擇鄰處;siq meng4 mou3, zreoq lien2 cru3,

子不學,斷機杼。z3 buq xioq, duan4 ji1 zru4.

竇燕山,有義方;dou4 ian4 sran1, iou3 i4 fang1;

教五子,名俱揚。jiau4 u3 z3, mieng2 jy1 iang2.

養不教,父之過;教不嚴,師之惰。 子不學,非所宜;幼不學,老何為? 玉不琢,不成器;人不學,不知義。 為人子,方少時;親師友,習禮儀。 香九齡,能溫席;孝於親,所當執。 融四歲,能讓梨;弟於長,宜先知。 首孝弟,次見聞;知某數,識某文。 一而十,十而百,百而千,千而萬。 三才者,天地人。三光者,日月星。 三綱者,君臣義,父子親,夫婦順。 曰春夏,曰秋冬;此四時,運不窮。 曰南北,曰西東;此四方,應乎中。 曰水火,木金土;此五行,本乎數。 曰仁義,禮智信;此五常,不容紊。 稻粱菽,麥黍稷;此六穀,人所食。 馬牛羊,雞犬豕;此六畜,人所飼。 曰喜怒,曰哀懼,愛惡欲,七情具。 匏土革,木石金,絲與竹,乃八音。 曰平上,曰去入,此四聲,宜調協。 高曾祖,父而身,身而子,子而孫, 自子孫,至玄曾;乃九族,人之倫。 父子恩,夫婦從,兄則友,弟則恭, 長幼序,友與朋,君則敬,臣則忠; 此十義,人所同。

凡訓蒙,須講究;fan2 xyen4 mueng2, sy1 ziang3 jiou4;

詳訓詁,明句讀。xiang2 xyen4 gu3, mieng2 jy4 dou4.

為學者,必有初;uei2 xioq zre3, biq iou3 cru1;

小學終,至四書。siau3 xioq zrueng1, zr4 s4 sru1.

論語者,二十篇;luen2 y3 zre3, er4 srq pian1;

群弟子,記善言。qyen2 di4 z3, ji4 sran4 ian2.

孟子者,七篇止;meng4 z3 zre3, ciq pian1 zr3;

講道德,說仁義。ziang3 dau4 deoq, sruoq ren2 i4.

作中庸,子思筆;zoq zrueng1 yeng2, z3 s1 biq.

中不偏,庸不易。zrueng1 buq pian1, yeng2 buq iq.

作大學,乃曾子;zoq da4 xioq, nai3 zeng1 z3;

自脩齊,至平治。z4 siou1 ci2, zr4 pieng2 zr4.

孝經通,四書熟;xiau4 jieng1 tueng1, s4 sru1 sruq,

如六經,始可讀。ru2 luq jieng1, sr3 ko3 duq.

詩書易,禮春秋;sr1 sru1 iq, li3 cruen1 ciou1,

號六經,當講求。hau4 luq jieng1, dang1 ziang3 qiou2.

有連山,有歸藏,iou3 lian2 sran1, iou3 guei1 cang2,

有周易,三易詳。iou3 zrou1 iq, san1 iq xiang2.

有典謨,有訓誥,iou3 dian3 moq, iou3 xyen4 gau4,

有誓命,書之奧。iou3 sr4 mieng4, sru1 zr1 au4.

我周公,作周禮;ngo3 zrou1 gueng1, zoq zrou1 li3,

著六官,存治體。zroq luq guan1, cuen2 zr4 ti3.

大小戴,注禮記;述聖言,禮樂備。 曰國風,曰雅頌;號四詩,當諷詠。 詩既亡,春秋作;寓褒貶,別善惡。 三傳者,有公羊,有左氏,有穀梁。 經既明,方讀子;撮其要,記其事。 五子者,有荀楊。文中子,及老莊。 經子通,讀諸史;考世系,知終始。

自羲農,至黃帝;號三皇,居上世。 唐有虞,號二帝;相揖遜,稱盛世。 夏有禹,商有湯,周文武,稱三王。 夏傳子,家天下;四百載,遷夏社。 湯伐夏,國號商;六百載,至紂亡。 周武王,始誅紂;八百載,最長久。 周轍東,王綱墜;逞干戈,尚游說。 始春秋,終戰國;五霸強,七雄出。 嬴秦氏,始兼併;傳二世,楚漢爭。 高祖興,漢業建;至孝平,王莽篡。 光武興,為東漢;四百年,終於獻。 魏蜀吳,爭漢鼎;號三國,迄兩晉。 宋齊繼,梁陳承;為南朝,都金陵。 北元魏,分東西;宇文周,與高齊。 迨至隋,一土宇;不再傳,失統緒。 唐高祖,起義師;除隋亂,創國基。 二十傳,三百載;梁滅之,國乃改。 梁唐晉,及漢周;稱五代,皆有由。 炎宋興,受周禪;十八傳,南北混。 十七史,全在茲;載治亂,知興衰。 讀史者,考實錄;通古今,若親目。

口而誦,心而惟;朝於斯,夕於斯。 昔仲尼,師項橐;古聖賢,尚勤學。 趙中令,讀魯論;彼既仕,學且勤。 披蒲編,削竹簡;彼無書,且知勉。 頭懸梁,錐刺股;彼不教,自勤苦。 如囊螢,如映雪;家雖貧,學不輟。 如負薪,如掛角;身雖勞,猶苦卓。 蘇老泉,二十七,始發憤,讀書籍。 彼既老,猶悔遲;爾小生,宜早思。 若梁灝,八十二,對大廷,魁多士。 彼既成,眾稱異;爾小生,宜立志。 瑩八歲,能詠詩;泌七歲,能賦碁。 彼穎悟,人稱奇;爾幼學,當效之。 蔡文姬,能辨琴;謝道韞,能詠吟。 彼女子,且聰敏;爾男子,當自警。 唐劉晏,方七歲,舉神童,作正字。 彼雖幼,身己仕;爾幼學,勉而致; 有為者,亦若是。

犬守夜,雞司晨;苟不學,曷為人? 蠶吐絲,蜂釀蜜;人不學,不如物。 幼而學,壯而行;上致君,下澤民。 揚名聲,顯父母;光於前,裕於後。 人遺子,金滿籯;我教子,惟一經。 勤有功,戲無益;戒之哉,宜勉力。