Pinyin-Yingyuu/Hahnyuu

来自维基学院

Hahnyuu shih Zhongguor de tongyohng yuuyarn.

Chinese is the common language in China.