Pinyin-Yingyuu/Hahnyuu

來自維基學院

Hahnyuu shih Zhongguor de tongyohng yuuyarn.

Chinese is the common language in China.